MENU
NOVINKY

31.03.2010 14:11:57
Vyhlásenie ARTOS
Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru...
18.02.2010 07:47:13
Rozšírenie zoznamu partnerov
NetSpace s.r.o.,
Rupkki s.r.o.,
VT TIMES s.r.o.,
Sinet Telecom s.r.o.,
RS NET s.r.o.,
DSI DATA s.r.o.,
VN...
29.12.2006 11:08:22
Rozšírenie zoznamu partnerov
W COM, s.r.o. ŽILINA
KBC GROUP s.r.o.KOŠICE
Amitel s.r.o. POPRAD
ROBURNET s.r.o. Bratislava
20.12.2006 16:42:31
Zmena web stránky
Dnes bola spustená nová stránka asociácie ARTOS, kde Vás budeme môcť viac informovať o našej činnosti a pripravovaných akciách.
Poslanie združenia
  Združenie bolo založené za účelom združiť právnické a fyzické osoby, ktoré pôsobia, ako regionálni poskytovatelia telekomunikačných a dátových služieb a to v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky (ďalej iba „SR“), predovšetkým Zákonom o elektronických komunikáciách číslo 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov.
  Združenie je založené v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie, koordináciu a rozširovanie poskytovaných telekomunikačných služieb a sietí v jednotlivých regiónoch (okresné mesto + okres) SR.
  Združenie nie je založené na podnikanie – dosahovaní zisku, je to nepolitické a dobrovoľné záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na telekomunikačnom trhu v rámci celej SR.
Ciele združenia
  Základným cieľom združenia je integrácia poskytovateľov telekomunikačných služieb a sietí pôsobiacich v jednotlivých regiónoch (okresné mestá a okolie) SR, teda nie celoplošne v rámci celej SR a to na trhu s telekomunikačnými službami a sieťami, ich vzájomná prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov združenia vo všetkých oblastiach obchodovania v uvedených oblastiach, využívanie nových poznatkov pre potreby členov združenia a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.
  ochrana, podpora a zabezpečenie spoločných záujmov poskytovateľov (telekomunikačných služieb a sietí ) – členov združenia v jednotlivých regiónoch (okresné mestá a okolie) SR a to predovšetkým vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám, orgánom štátneho dozoru, Telekomunikačnému úradu SR, Ministerstvu dopravy pôšt a telekomunikácií SR, ako aj vo vzťahu k tretím osobám a iným inštitúciám pôsobiacich v SR
  podpora a rozvíjanie spolupráce medzi členmi združenia, výmena skúseností pri poskytovaní elektronických komunikačných sietí a služieb
  spolupráca s domácimi a zahraničnými dodávateľmi a výrobcami telekomunikačných a elektronických technológií a zariadení v prospech členov združenia
  organizovanie prezentácií nových technológií a služieb zavádzaných a pripravovaných v uvedených oblastiach pôsobenia členov združenia
  spolupodieľanie sa na tvorbe a úprave legislatívy SR a to najmä v oblasti telekomunikácií a prenosu dát
  prispievať k dodržiavaniu etických princípov v oblasti poskytovania telekomunikačních služieb a sietí, ako aj podnikania v tejto oblasti, vrátane prijatia záväzných pravidiel o etickom správaní sa člena združenia (etický kódex)
K dosiahnutí stanovených cieľov a predmetu činnosti bude združenie:
  organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku poskytovania telekomunikačných služieb a sietí pre členov asociácie aj pre iné osoby
  podporovať a organizovať študijné cesty a pracovné pobyty členov združenia za účelom rozširovania služieb a nasadzovaním nových technológií v uvedených oblastiach pôsobenia združenia
  spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR aj v zahraničí
webdesign