MENU
NOVINKY

31.03.2010 14:11:57
Vyhlásenie ARTOS
Členovia asociácie ARTOS vyjadrujú znepokojenie nad konaním spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. voči spoločnosti Rupkki s.r.o. Sme toho názoru...
18.02.2010 07:47:13
Rozšírenie zoznamu partnerov
NetSpace s.r.o.,
Rupkki s.r.o.,
VT TIMES s.r.o.,
Sinet Telecom s.r.o.,
RS NET s.r.o.,
DSI DATA s.r.o.,
VN...
29.12.2006 11:08:22
Rozšírenie zoznamu partnerov
W COM, s.r.o. ŽILINA
KBC GROUP s.r.o.KOŠICE
Amitel s.r.o. POPRAD
ROBURNET s.r.o. Bratislava
20.12.2006 16:42:31
Zmena web stránky
Dnes bola spustená nová stránka asociácie ARTOS, kde Vás budeme môcť viac informovať o našej činnosti a pripravovaných akciách.
Etický kódex Asociácie regionálnych telekomunikačným operátorov Slovenska (ARTOS)

Čl.1

Základné ustanovenia

Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu členov Asociácie regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska (ďalej iba „ARTOS“) voči klientom a všetkým subjektom v oblasti poskytovania telekomunikačných a dátových služieb, a zároveň upravuje vzťahy medzi členmi ARTOS navzájom. Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskutočnil neprofesionálny krok člena ARTOS, ktorý by svojou neprofesionalitou zmaril profesionálny a stavovský imidž každého ďalšieho člena ARTOS aj ARTOS ako celku. Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v ARTOS. Len na základe tohto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť ARTOS.

Čl.2

Princípy etického kódexu

Akceptovanie etického kódexu by malo spĺňať nasledujúcich päť princípov:
 1. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby osoby, členovia ARTOS, zaoberajúce sa poskytovaním telekomunikačných a dátových služieb boli informovaní o záležitostiach týkajúcich sa telekomunikačnej sfúry v rámci ich spoločnosti, štátu a národa a aby mohli aktívne prispievať k formovaniu verejného názoru a viesť rozpravu o týchto otázkach. Mali by byť vedení k tomu, aby boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne poskytovať svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má člen ARTOS zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií. Etický kódex ďalej požaduje, aby títo ľudia (technici, manažéri, obchodníci majitelia spoločností ....) konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, stanovami ARTOS a platnými právnymi normami Slovenskej Republiky.
 2. Povinnosť byť čestným Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa poskytovaním telekomunikačných a dátových služieb sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý súčasný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby.
 3. Povinnosť viesť si účty Etický kódex vyžaduje, aby si členovia ARTOS (telekomunikační operátori) viedli samostatný účet v prípade, ak preberajú do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (zálohu na zriadenie služby).
 4. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími členmi ARTOS Etický kódex požaduje, aby sa vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto spory by mohli prekážať profesii a zle ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). Ak člen ARTOS spolupracuje s inou osobou členom ARTOS, etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený dozornej rade ARTOS (ako arbitráži) pred podaním na príslušný súd.
 5. Povinnosť podrobiť sa disciplíne Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi členmi ARTOS bol tento v prvom rade riešený dozornou radou ARTOS. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť dozornej rade všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať. V prípade, ak sa člen ARTOS odmietne podriadiť rozhodnutiu dozornej rady, môže táto podať návrh na vylúčenie v zmysle článku 4.5, písmeno d) Stanov ARTOS.

Čl.3

Profesionalizmus

Význam etického kódexu má štyri dimenzie:
 1. Je akceptovaný ľuďmi, ktorí pôsobia v sfére poskytovania telekomunikačných a dátových služieb a snažia sa etablovať ako profesionáli a tými, ktorí sú pripravení akceptovať isté poverenia a kolektívnu zodpovednosť a zaručené záväzky, ktoré predpokladá a ukladá profesionalizmus.
 2. Poskytuje základný návod etického správania sa pri poskytovaní telekomunikačných a dátových služieb.
 3. Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a administratívnej činnosti ARTOS, ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má v stanovách a má za cieľ ich realizovať.
 4. Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

Čl.4

Dôvera
 1. Vzťah člena ARTOS a klienta je založený na vzájomnej dôvere.
 2. V súvislosti s výkonom povolania člen ARTOS nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete dodania telekomunikačnej služby.

Čl.5

Zachovávanie mlčanlivosti
 1. Povinnosť mlčanlivosti člena ARTOS a jeho pracovníkov trvá aj po skončení poverenia (je časovo neobmedzená).
 2. Člen je povinný vyžadovať od svojich pracovníkov a všetkých ďalších osôb, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní právnej pomoci, aby zachovávali povinnosť mlčanlivosti rovnako, ako on sám.

Čl.6

Peňažné prostriedky klienta
 1. Ak boli členovi zverené peňažné prostriedky pre klienta alebo pre tretiu osobu ako časť kúpnej ceny alebo celku za poskytované služby, je člen povinný:
  1. vložiť bez zbytočného odkladu tieto prostriedky na účet v banke, iba ak klient výslovne súhlasil s iným postupom, a to s bankovým akreditívom, vinkuláciou vkladnej knižky alebo notárskou úschovou
  2. zabezpečiť, aby pokiaľ o to požiada príslušný klient alebo ak sa splnia podmienky schválené klientom, mohol bezodkladne vyplatiť tieto peňažné prostriedky.
 2. Člen nesmie použiť peňažné prostriedky klienta na iný účel, než boli určené.
 3. Člen je povinný viesť oddelene od iných peňažných prostriedkov úplnú a presnú evidenciu o nakladaní s peňažnými prostriedkami klienta a na požiadanie klienta mu ju kedykoľvek predložiť.
 4. Ustanovenia ods. 1 až 3 sa primerane použijú aj na nakladanie s inými zverenými majetkovými hodnotami klientov.

Čl.7

Vzťahy medzi členmi

Kolegiálnosť
 1. Vzťahy medzi členmi ARTOS sa spravujú zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.
 2. Každý člen ARTOS je povinný iných členov uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči nim zdvorilo a korektne.
 3. Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.
 4. Ak sa podľa názoru člena iný člen správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na príslušný orgán ARTOS.
 5. Člen je povinný pred podaním žaloby alebo iného podania proti inému členovi poskytnúť tomuto inému členovi možnosť urovnania veci zmierom pred dozornou radou ARTOS.
 6. Člen je povinný zachovávať mlčanlivosť počas disciplinárneho konania.
Spolupráca
 1. Člen, na ktorého sa obráti iný člen s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.
 2. Člen je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného člena riadne doručovanú písomnosť a potvrdiť jej prijatie.
 3. Člen, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci miesto iného člena, je povinný vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu tohto člena.

Čl.8

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý člen ARTOS považovať za vec svojej profesionálnej cti. Etický kódex bol prijatý všetkými zakladajúcimi členmi ARTOS.


V Ružomberku dňa 28.4.2006
webdesign